rmdir – remove empty directories, 删除空目录,非空则无法删除【每日一个知识点第365期-Linux】

rmdir – remove empty directories, 删除空目录,非空则无法删除

语法:rmdir [OPTION]… DIRECTORY…

常用选项:

选项 | 含义
—— | ——
-p | 递归删除,当删除完基名目录时,如果其父目录也为空,则一并删除;依此类推,直到非空目录为止
-v | 显示命令执行的详细结果,通常与-p一同使用
示例:

1
~]# rmdir -pv /tmp/a/b/c

递归删除/tmp/a/b/c,直到非空目录为止,并显示删除详细结果

相关新闻